Çfarë Besojmë?

Artikulli Kredot e Katekizmat nga trajton çështjen e domosdoshmërisë të pasjes së kredove dhe katekizmave për pastërtinë dhe funksionimin e Kishës në veçanti dhe të jetës së krishterë në përgjithësi.