Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 118:25-26
This content is part of a series Mesazhe nga Libri i Psalmeve, in book Psalmet & .

Psalmi 118:25-26 – Hosana o Bir i Davidit: E Diela e Palmave 2020

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit 05/04/2020
“22 Guri që ndërtuesit e kishin hedhur u bë guri i qoshes. 23 Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tanë. 24 Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. 25 O Zot, na ndihmo tani; o Zot, bëj që tani të kemi mbarësi. 26 I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit; ne ju bekojmë nga Shtëpia e Zotit. 27 Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqejë drita e tij; lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. 28 Ti je Perëndia im, unë do të të kremtoj; ti je Perëndia im, unë do të të përlëvdoj. 29 Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.” Psalmi 118:22-29

Në Serinë Mesazhe nga Libri i Psalmeve